ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี  และภูมิปัญญา

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะ นั้นก็คือ การแสดงออกรวมทั้งการสร้างสรรค์งานในด้านต่างๆของคนเราที่อิงจากความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรมในแต่ละแคว้น จินตนาการ และก็อารมณ์ความรู้สึกจนกระทั่งออกมาเป็นศิลปะที่สวยสดงดงาม ศิลปะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

ทัศนศิลป์ เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการดู ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม งานประณีตและวิจิตรบรรจงศิลป์

จิตรกรรม หมายความว่า ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียน การวาด รวมทั้งระบายสี เพื่อเกิดภาพ เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิติ เป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่ว่าสามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนูนได้ ความงดงามของจิตรกรรมเกิดขึ้นจากการเลือกใช้สีในรูปแบบต่างๆกัน

ประติมากรรม หมายความว่า ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักรวมทั้งกินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์งานประติมากรรม จะเป็นตัวกำหนดกรรมวิธีการสร้างผลงาน ความงดงามของงานประติมากรรม เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการแสงและก็เงาที่เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมทำเป็น 4 แนวทาง คือ การปั้น การแกะสลัก การหล่อ การประกอบขึ้นรูป (นำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน และก็ยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆ)

สถาปัตยกรรม ซึ่งก็คือ ผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่ที่อาศัยต่างๆการวางผังเมือง การจัดแผนผังบริเวณการตกแต่งอาคาร การออกแบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานศิลปะ ที่มีขนาดใหญ่ แล้วก็เป็นงานศิลปะที่มีอายุยืนยาวอีกด้วย

งานประณีตศิลป์ เป็น การคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ขึ้นมาด้วยความพยายาม ประณีตบรรจง วิจิตร บรรจง สืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานานหลายร้อยปี หรือบางทีอาจถึงพันปี งานที่จัดว่าเป็นประณีตและวิจิตรบรรจงศิลป์ของไทย ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่นงานศิลปะ เช่น เครื่องเงินไทย เครื่องทองหยอง เครื่องถม เครื่องมุก ไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

ศิลปะการแสดง เป็นงานศิลปะที่รับรู้ได้โดยการชมรวมทั้งการฟัง อาทิเช่น ดนตรี นาฎศิลป์ โขน หมอลำ ลิเก การร้องเพลง เป็นต้น

วัฒนธรรม ซึ่งก็คือ ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามอันเป็นแบบแผนที่ดีของไทย มีเหตุมาจากการสั่งสม เลือกสรร แก้ไขปรับปรุง จนกระทั่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในแต่ละสังคมบางทีอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เชื้อชาติ ศาสนา เขตแดนที่อยู่ ซึ่งพวกเราควรจะที่จะยอมรับในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วัฒนธรรมแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ยกตัวอย่างเช่น

วัฒนธรรมทางภาษาและก็วรรณคดี หมายความว่า วัฒนธรรมทางภาษาพูดและก็ภาษาเขียนเพื่อใช้เป็นตัวกลางองการถ่ายทอดความนึกคิด ความรู้สึก ความนิยม ความเชื่อ แล้วก็วัฒนธรรมของกลุ่มคนเป็นเวลายาวนาน วัฒนธรรมทางภาษาของไทย คือ อักษรไทย มีวิธีการเขียนจากซ้ายไปขวา แตกต่างจากจีนและก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเริ่มเขียนจากขวามาซ้าย

About Author


admin